תקנון האתר

1.    השימוש באתר הכולל את התכנים והשירותים הניתנים בו, הינם בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ,כולל תקנוני הרישום או כל הודעה ועידכון מעת לעת באתר. הגלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון. הנהלת האתר רשאית לעדכן ולשנות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת , את תנאי התקנון ו/או תנאי ההתקשרות .

2.    אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות וכל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

3.    אין בקיומם של קישורים לנוחות המשתמש המצויים באתר ו/או מודעות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שאינם בבעלות ו/או אינם מופעלים על-ידי חברת "רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)" משום המלצה והחברה אינה אחראית לקישורים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או צפייה ו/או כניסה דרך האתר לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

4.    התכנים המוצגים באתר הינם כלליים ואינם מחייבים את החברה :  "רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ)". ההסכמים המחייבים את החברה הם אלו הנחתמים בין החברה ובין הרשות המקומית ו/או כל גוף ציבורי אחר עימו חתמה החברה על הסכם לניהול  צהרונים או קייטנות ובכפוף להנחיות משרד החינוך .

5.    כל הפעילויות המוצגות באתר הינן לדוגמה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

6.    כל הפעילויות ו/או המצגות המוצגות באתר הינן לדוגמא בלבד והינן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה:  רשת תיכוני טומשין בע"מ (חל"צ ) ואינן מחייבות את החברה. מובהר כי יכול והשירותים המסופקים בפועל על ידי החברה יהיו שונים מאלו המוצגים באתר.

7.    כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות תמונות, מלל, ותכנים בקשר לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה: רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ). אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) ", בין אם המידע או חלקו הינם בבעלותה של חברת " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " ובין אם בבעלות צד שלישי. אין לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט ללא קבלת הסכמת החברה:  " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " ואישורה מראש ובכתב.

8.    לחברה לא תהא אחריות כלשהיא בקשר לטעות בהקלדת פרטים באתר בעת רישום לפעילות אותה מספקת החברה, והלקוח מצהיר בזאת כי מלוא האחריות לרישום תקין הינו באחריותו הבלעדית ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי החברה.

9.    המשתמש באתר ו/או רוכש שירות אשר מסר כתובת דואר אלקטרוני ומס' טלפון נייד ,מביע בכך הסכמה מלאה לקבלת הודעות דואר אלקטרוני מאת החברה:  " רשת תיכוני טומשין בע"מ ( חל"צ ) " הרלוונטיות לפעילות החברה , לרבות הודעות בעלות תוכן שיווקי ו/או פרסומי. כדי לחדול מקבלת הודעות כאמור יש לפנות במייל בלבד , אל החברה,  בבקשה להסרה מרשימת תפוצה בכתובת דואר אלקטרוני.

10.    בכפוף לאמור בהסכם זה החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטים שנמסרו על-ידי ההורה ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. יובהר שמאחר שבין היתר מדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית אין באפשרותה של החברה להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת הפרטים והמידע האגור במחשביה ואם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות לפרטים שנמסרו על-ידי רוכש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

11.    לחברה הזכות לסרב ו/או למנוע שימוש ו/או גלישה באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן סיבה או נימוק.

12.    על התקנון יחול הדין הישראלי.

13.    ט.ל.ח.


כל האמור לעיל בתקנון החברה מתייחס לכל המגדרים כאחד.